Szczupła sylwetka to marzenie wielu kobiet. Każda z nas przynajmniej raz w życiu była na diecie odchudzającej. Walcząc o smukłe kształty nierzadko katujemy się na siłowni i odmawiamy sobie smakołyków. Efekty tych zabiegów bywają różne – mniej lub bardziej zadowalające. A prawda jest taka, że wcale nie musimy się zamęczać i zadręczać, aby mieć szczupłą i zgrabną sylwetkę. Są ludzie, którzy nie przejmują się dietą i nie kupują nałogowo karnetów na fitness, a mimo tego zachwycają figurą. W czym tkwi ich sekret? Oto kilka przydatnych trików:

Po pierwsze – nie pomijaj posiłków

Chcesz być szczupła, zgrabna i powabna? Nigdy nie pomijaj posiłków. Liczne badania udowodniły, że szczupli ludzie nie eks­pe­ry­men­tu­ją z restryk­cyj­ny­mi dietami, bo die­ty ograniczające ilość spożywanych kalorii lub eliminujące niektóre produkty spożywcze zabu­rza­ją nasz meta­bo­lizm i powo­du­ją efekt odwrot­ny do zamie­rzo­ne­go. Co ważne – szczupli ludzie nie rzucają się na jedzenie, a dokładnie planują i przygotowują poszczególne posiłki. Spożywają od 4 do 5 posiłków na dobę, przez co nie miewają napadów wilczego głodu i nie mają potrzeby zapychania się niezdrowymi przekąskami, które są źródłem pustych kalorii.

Szczupła sylwetka uwielbia śniadania

Na pewno nie raz słyszałaś, że chcąc być szczupłym należy jeść śniadania. I faktycznie tak jest. Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu całego dnia. To od niego zależy, czy organizm będzie miał energię do działania, czy nie. Zjadając śniadanie nie tylko napędzamy organizm, ale także chronimy się przed nagłymi napadami głodu. Na śnia­da­nie może­my zjeść wię­cej, bo i tak spa­li­my wszyst­ko w cią­gu dnia. Bada­nia naukowe udowodniły, że ludzie, któ­rzy jedzą śnia­da­nie mają mniej­sze szan­se na nad­wa­gę w porów­na­niu do tych, któ­rzy tego nie robią. Zatem brak śnia­da­nia wca­le nie słu­ży reduk­cji przyj­mo­wa­nych kalo­rii, a szczu­pli ludzie wie­dzą o tym naj­le­piej.

zdrowe śniadania

Chcesz być szczupła? Jedz śniadania!

Unikaj produktów przetworzonych

Szczupłe oso­by o wiele czę­ściej niż oty­łe, przy­rzą­dza­ją i jedzą posił­ki w domu. Gotowanie poma­ga pilno­wać tzw. „czy­stej michy” pozba­wio­nej prze­two­rzo­nej żywno­ści napa­ko­wa­nej cukrem, tłusz­cza­mi trans oraz wzmac­nia­cza­mi sma­ku. Jeśli chcesz być szczupła unikaj produktów mocno przetworzonych. Nie kupuj gotowych dań, które można podgrzać w mikrofali. Staraj się każdego dnia osobiście przygotowywać świeże i wartościowe posiłki.

aktywny styl życia

szczupła sylwetka uwielbia ruch!

Cały czas bądź w ruchu!

Chcesz być szczupła rozstań się z kanapą! Nie musisz biegać codziennie na fitness, ale codziennie bądź aktywna. Stosuj zasadę dużo chodzenia, mało siedzenia, a od razu zobaczyć efekty. Wie­le szczupłych osób regu­lar­nie podej­mu­je aktyw­ność fizyczną, ale nie w tym tkwi ich siła. Przy­pad­ko­wa aktyw­ność to coś, co pozwa­la im spa­lać kalo­rie bez udzia­łu świa­do­mo­ści. Czym jest przypadkowa aktywność? To na przykład chodzenie po pokoju podczas rozmawiania przez telefon czy wymachy nogą robione pod biurkiem.