Odszkodowanie może zostać przyznane z wielu różnych powodów osobie poszkodowanej. Oto kilka typowych sytuacji, w których można ubiegać się o odszkodowanie!

Obrażenia ciała

Jeśli poszkodowany odniósł obrażenia w wyniku zaniedbania lub innego nieprawidłowego postępowania innej osoby, może być uprawniony do odszkodowania. Przykładowymi przypadkami są wypadki samochodowe, poślizgnięcia i upadki, błędy w sztuce lekarskiej, obrażenia ciała na skutek wady używanego produktu. Gdy poszkodowani chcą ubiegać się o takie odszkodowania Gliwice – https://klgkancelaria.pl/odszkodowania-gliwice/ to miasto, w którym działają kancelarie prawne pomagające w ich uzyskaniu.

Urazy w miejscu pracy

Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, możesz kwalifikować się do odszkodowania, które może pokryć koszty leczenia i utracone zarobki. W takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest z polisy pracodawcy i dodatkowo z polisy pracownika, jeśli została ona przez niego wykupiona.

Zawiniona śmierć

Jeżeli ktoś umiera w wyniku zaniedbania lub celowych działań drugiej strony, na przykład na skutek wypadku samochodowego albo potrącenia na pasach, wtedy pozostali przy życiu członkowie rodziny mogą być uprawnieni do otrzymania świadczenia pieniężnego za tę stratę.

Uszkodzenia mienia

Jeśli mienie zostało uszkodzone lub zniszczone w wyniku działań innej osoby, na przykład w wyniku wandalizmu czy wypadków, możesz ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy tego zdarzenia.

Naruszenie warunków umowy

Jeżeli strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, wówczas poszkodowany na jej skutek może być uprawniony do odszkodowania za wszelkie poniesione straty lub szkody.

Dyskryminacja

Jeśli w miejscu zatrudnienia lub w innych sytuacjach doświadcza się dyskryminacji ze względu na konkretne cechy, takie jak rasa, płeć, religia lub niepełnosprawność, można mieć prawne roszczenie o odszkodowanie.

Naruszenie własności intelektualnej

Jeśli ktoś naruszy prawa własności intelektualnej, takie jak patenty, prawa autorskie lub znaki towarowe, w takim przypadku poszkodowana na skutek tych działań osoba może być uprawniona do odszkodowania za szkody.

Zaniedbanie medyczne

Jeżeli zaniedbanie podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną skutkuje krzywdą lub obrażeniami ciała pacjenta, pacjent lub jego rodzina może dochodzić odszkodowania w drodze roszczeń z tytułu błędu w sztuce lekarskiej.

Spory pracownicze

Pracownicy, którzy zostali bezprawnie zwolnieni, doświadczyli naruszeń dotyczących wynagrodzeń i godzin pracy lub którym odmówiono odpowiednich świadczeń, mogą ubiegać się o odszkodowanie w drodze roszczeń związanych z zatrudnieniem. W przypadku ubiegania się o odszkodowanie z tytułu określonej kwestii lub sytuacji zaleca się konsultację z prawnikiem.