Dodatek pielęgnacyjny stanowi świadczenie pomocowe, wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą bądź rentą. Osobom, które ukończyły 75. rok życia, przyznawany jest z urzędu, natomiast w pozostałych przypadkach należy dopełnić stosownych formalności, aby go otrzymać. Komu będzie przysługiwał dodatek pielęgnacyjny i na jakich zasadach?

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, którego celem jest pomoc w pokryciu kosztów utrzymania osoby o ograniczonej zdolności bądź całkowitej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania. Przysługuje on osobom:

  • powyżej 75. roku życia, bez względu na stopień niesamodzielności,
  • osobom poniżej 75. roku życia, które złożą stosowną dokumentację,
  • osobom, które utrzymywane są przez całodobowe ośrodki opieki, jeśli przebywają poza nimi przynajmniej 2 tygodnie w miesiącu.

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

Osobom po 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu. Oznacza to, że nie muszą one składać żadnych dodatkowych dokumentów ani potwierdzać ewentualnej niesamodzielności. Tymczasem młodsi wiekiem beneficjenci zobowiązani są złożyć oświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną oraz wnioskiem o przyznanie dodatku. Dokumentację składa się w jednostce ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania petenta. ZUS ma obowiązek w ciągu 30 dni wydać stosowną decyzję, informując jednocześnie, czy zasiłek został przyznany, czy też nie. W przypadku odmowy przyznania świadczenia przysługuje odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji można uzyskać w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy. Warto mieć świadomość, że pojęcie niesamodzielności życiowej nie zostało w pełni zdefiniowane w przepisach prawa, zatem może podlegać stosunkowo luźnej interpretacji. Orzecznictwo wskazuje jednak, że osoby całkowicie bądź częściowo niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji wymagają pomocy przy:

  • wykonywaniu czynności fizjologicznych,
  • spożywaniu posiłków,
  • przebieraniu,
  • myciu,
  • odbywaniu wizyt u lekarza.

Niezdolność musi być potwierdzona dokumentacją medyczną, którą przygotuje lekarz specjalista prowadzący pacjenta. Co istotne, dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest niekoniecznie seniorom – świadczenie to adresuje się również do osób młodych, które pobierają rentę i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, na przykład wskutek niepełnosprawności.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest w tej samej wysokości osobom po 75. roku życia i młodszym. Od 1 marca 2022 roku wynosi on 256,44 zł. Wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą i podobnie jak wymienione świadczenia, podlega corocznej waloryzacji. Warto mieć na uwadze, że dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być też przedmiotem egzekucji komorniczej. Wypłacany jest dożywotnio, bez względu na wiek beneficjenta. Jednocześnie, pobierając dodatek pielęgnacyjny, nie ma możliwości uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.